КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:

КОЙ Е ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

Органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт; дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации; публичноправните организации и други изчерпателно изброени в чл.7 от ЗОП /закон за обществените поръчки/;

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения;

КОЙ Е ИЗПЪЛНИТЕЛ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка;

ГАРАНЦИИ:

 • - ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ
 • - ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 • И двата вида гаранции се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката. Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката. Не във всички процедури се изискват гаранции, това зависи от вида на процедурата;

  ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП:

 • - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
 • - ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА
 • - СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ
 • - ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ
 • - ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • ОБЖАЛВАНЕ:

  На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите по процедура. Решенията на възложителя се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.